تبلیغات
رها پارس - نظامی ها را درست صدا کنید...
پنجشنبه 23 دی 1389

نظامی ها را درست صدا کنید...

   نوشته شده توسط: رضا شرافت پیما    نوع مطلب :عمومی ،

اغلب اوقات به افرادی برمیخورم که به هر کسی که لباس نظامی دارد می گویدجناب سروان!برای اطلاع اینگونه افراداین مطلب رادر ذیل به اختصار توضیح میدهم .(رضاشرافت پیما)                                      سرباز صفر

درجه های نظامی ایران

سرباز یکم

تااینجا میشود سرکاردرجه های نظامی ایران

گروهبان سوم

درجه های نظامی ایران

گروهبان دوم

درجه های نظامی ایران

گروهبان یکم

درجه های نظامی ایران

استواردوم

درجه های نظامی ایران

استوار یکم

وتا اینجا سرگروهباندرجه های نظامی ایران

....ادامه....


ستوان سوم

درجه های نظامی ایران

ستوان دوم

درجه های نظامی ایران

ستوان یکم

درجه های نظامی ایران

سروان

تمام ستاره دارها جناب سروان(اصظلاح عمومی)درجه های نظامی ایران

سرگرد

جناب سرگردتنهااستدرجه های نظامی ایران

سرهنگ دوم

درجه های نظامی ایران

سرهنگ

2و3قپه دار جناب سرهنگدرجه های نظامی ایران

سرتیپ دوم

درجه های نظامی ایران

سرتیپ

درجه های نظامی ایران

سرلشکر

درجه های نظامی ایران

سپهبد

درجه های نظامی ایران

ارتشبد

ازخوشه به بعد تیمساردرجه های نظامی ایران